• نوع آگهی: مزایده
  • استان‌ها:
     مازندران
  • تاریخ انتشار: 1399-09-01
  • عنوان آگهی‌گذار: ثبت اسناد و املاک قائمشهر
  • کد آسان‌تندر: 76210901
  • عنوان: یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل۸۷ سفید روغنی
  • شرح: متن آگهی مزایده - آگهی مزایده مال منقول به موجب پرونده اجرایی کلاسه ۹۹/۱۳۱ له مريم ذبیح پور علیه میثم یوسفی مستند به سند نکاحیه شماره ۳۹۵۸ که زوجه در قبال مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه رایج مقوم به مبلغ ۱/۲۵۷/۱۱۶/۳۳۶ ریال اقدام به صدور اجراییه نمودند که جهت وصول طلب خود نسبت به توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو به شماره پلاک ۷۲-۴۶۲۴۸ متعلق به آقای میثم یوسفی را نمودند که خودروی مزبور در پارکینگ واقع در روستای افراپل قائمشهر می باشد و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و طبق نظریه کارشناسی مشخصات خودرو به شرح ذیل می باشد: خودروی سواری پراید مدل۸۷ سفید روغنی دارای دو محور چهار چرخ و نوع سوخت بنزین می باشد به شماره موتور۲۵۲۷/۵۴۴ و شماره شاسیا ۲۲۸۷۹۱۷۲۰۸۱۴ تعداد ظرفیت ۵ نفر و چهار سیلندر که با وضعیت ظاهری، شیشه جلو شکسته بدنه نیاز به صافکاری و نقاشی دارد موتور نیاز به تعمیر دارد لاستیک ۴۰ درصد آج دارد و قابلیت تبدیل پلاک دارد که خودروی مزبور از ساعت ۹ الی ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۹/۱۸ در اداره ثبت اسناد قائمشهر واقع در آخر خ جویبار نبش بهارستان از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شد و شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه تفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع کند و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: ۹۹/۹/۱ رئیس ثبت اسناد و املاک قائمشهر-رحمت سلمانی
  • تاریخ بازگشایی یا اعلام برنده: 1399-09-18

تمامی حقوق این سایت متعلق به آسان تِندر می‌باشد. طراحی و توسعه توسط گروه ماتیکان